Green Care -malli on Creen Care GREEN KARELIA – hankkeen toimeksiantona tehty Laurea ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä syntynyt sivusto, jonka tarkoitus on helpottaa ikääntyneiden hoiva- ja palveluasumisen yksiköitä ottamaan toimintaansa mukaan erilaisia vihreään hoivaan perustuvia toimintatapoja. Creen Care -mallia voi käyttää suunnittelun apuvälineenä silloin, kun halutaan tukea ja ylläpitää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä luonto- ja eläinlähtöisten menetelmien avulla. Green Care -mallin käytön toivotaan edistävän kiinnostusta vihreään hoivaan ja sen käyttöön ikääntyneiden hoivatyössä.

 

Green Care – Vihreä hoiva?

Luonto luo hyvinvointia. Se elvyttää, osallistaa ja tarjoaa tunteita herättäviä kokemuksia. Luontoa ja eläimiä voidaan hyödyntää ihmisen fyysisessä ja psyykkisessä hoidossa monin tavoin. Green Care – Vihreä hoiva, on toimintaa, jolla tarkoitetaan luontoon tukeutuvien menetelmien ammatillista, vastuullista ja tavoitteellista hyödyntämistä, silloin kun tuotetaan hyvinvointipalveluita. Green Care -toiminta voi sijoittua luontoon tai maatilalle, mutta yhtä lailla siihen voi kuulua myös luonnon elementtien hyödyntäminen sisätiloissa tai kaupunki- ja laitosympäristöissä. Hoivatyölle vihreä hoiva tarjoaa upeat puitteet toteutettavaksi useassa eri toimintaympäristössä maatiloilta kaupunkien keskustoihin. Green Care -toiminta voidaan jakaa luontovoiman- ja luontohoivan palveluihin. Luontohoivalla tarkoitetaan hoivaan ja kuntoutukseen kuuluvia palveluita, jotka edellyttävät sosiaali- tai terveysalan koulutusta.

 

Kuinka Green Care -mallia käytetään?

Hoivapalveluiden tarjoajan sijainnista riippumatta, Green Care – malli auttaa löytämään kaikkiin toimintaympäristöihin sopivia vihreän hoivan toteutusmahdollisuuksia. Vihreän hoivan toteutus ei saa viedä liikaa aikaa ja sen tulee olla luontevasti integroitavissa hoivakodin arkeen. Green Care mallin avulla voi löytää vaihtoehtoja kustannustehokkaaseen ja helposti toteutettavaan toimintaan, mutta ideoita löytyy myös isompia resursseja vaativiin ratkaisuihin. Green Care -toiminta on aina tavoitteellista ja vastuullista. Mikäli palvelukoti määrittää toimintansa Green Care toiminnaksi, tulee sen täyttää Green Care toiminnan edellyttämät koulutus -ja laatuvaatimukset. Monia Green Care -mallissa esitettyjä toimintatapoja voidaan hyödyntää palvelukotien arjessa myös ilman, että palvelukodin tulisi olla virallisesti Green Care -palveluiden tarjoaja.

Mallin toimintaesimerkkien toteutuksessa voidaan hoitohenkilökunnan panostuksen lisäksi hyödyntää myös esimerkiksi vapaaehtoistoimintaa, fysioterapiaa tai toimintaterapian keinoja. Oleellista on se, että vihreällä hoivalla pyritään johonkin konkreettiseen asiaan, kuten mielen ja kehon virkistymiseen tai toimintakyvyn ylläpitoon tai sen kasvamiseen.

Sivuston tekstit: Annariikka Rantala & Rea Viikilä (Lähteet)
Kuva: Rea Viikilä, 2018

 

VALITSE TOIMINTAYMPÄRISTÖ ALTA